Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
S’inicien les obres de rehabilitació del Museu Picasso

L’execució de les obres es farà en dues fases i s’adaptaran els circuits interiors i exteriors per alterar al mínim l’activitat diària de l’equipament

El projecte està finançat per l’Ajuntament de Barcelona i té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

El Museu Picasso inicia les obres de restauració de les façanes dels patis dels edificis medievals que configuren el seu conjunt arquitectònic. Els treballs que es duran a terme consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels patis principals del Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Baró de Castellet, Palau Meca i Palau Finestres. També es restauraran els elements escultòrics, els balcons i les baranes, entre d’altres. D’altra banda, es milloraran les instal·lacions existents ubicades a les façanes dels patis i el sistema de recollida d’aigües. El projecte està finançat per l’Ajuntament de Barcelona i té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’execució de les obres es farà en dues fases per minimitzar l’impacte en els visitants. D’aquesta manera, en una primera fase que va d’octubre de 2021 a març de 2022, es realitzen les intervencions als patis del Palau Berenguer d’Aguilar i del Palau Meca. La segona fase, prevista d’abril a novembre de 2022, suposarà el tancament dels patis del Palau Baró de Castellet i del Palau Finestres.

Les primeres actuacions han estat principalment preparatòries; s’han fet els tancaments necessaris i el transport del material de treball. Durant la primera quinzena de novembre començaran els treballs de neteja dels paraments, retirada d’instal•lacions antigues, cobriment de finestres i reixes…. Està previst que a finals d’any es comencin els treballs propis de restauració dels edificis en els que s’intervé en una primera fase. Es vol recuperar l’aparença de determinats elements escultòrics i arquitectònics de les façanes i garantir la seva durabilitat, consolidant la imatge històrica del conjunt. Es preveu que les obres finalitzin el mes de novembre de 2022.

Aquesta és la primera de les actuacions de restauració i modernització de les instal·lacions del Museu. En paral·lel s’està treballant en la redacció del projecte de rehabilitació de la façana principal del carrer Montcada i també en l’elaboració d’un Pla Director que doni continuïtat a les següents fases de millora.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Des de la seva obertura al Palau Berenguer d’Aguilar el 1963, l’espai del museu s’ha anat ampliant amb la incorporació dels palaus adjacents: el Palau Baró de Castellet, al 1970; el Palau Meca, al 1981; i la Casa Mauri i el Palau Finestres el 1999.

Els diferents palaus segueixen l’estructura pròpia de les construccions gòtiques, organitzada entorn de patis. En l’actualitat, el conjunt compta amb una superfície total construïda de 10.936m2.

L’any 2003 es va fer la darrera intervenció arquitectònica, amb l’articulació d’un gran bulevard a la planta baixa dels cinc palaus, paral·lel al carrer de Montcada, i d’un eix transversal que el creua perpendicularment des del carrer fins al jardí posterior, conformant un espai d’accés públic obert a la ciutat.


Palau Berenguer d’Aguilar, carrer Montcada, 15
Tot i els vestigis conservats dels segles XII i XIV, el Palau Berenguer d’Aguilar va ser refet el segle XV, esdevenint exemple d’arquitectura gòtica. És un volum de 19m d’amplada i fondària de 39 a 60m, de planta baixa i tres plantes pis, organitzat al voltant de dos patis; el principal compta amb una escala monumental d’accés a la planta primera i una galeria perimetral. El pati secundari parteix de la planta primera i actualment no és accessible al públic.

Casa del Baró Castellet, carrer Montcada, 17
Es tracta d’un palau del segle XVIII i que ha patit diverses actuacions al llarg de la seva història. Es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis i s’organitza al voltant de dos patis. El secundari s’inicia a planta segona i conté una font monumental al centre; no és d’accés públic. L’edifici té una amplada de 15m i una fondària edificada de 47m. La part posterior pràcticament no té contacte amb l’exterior, ja que queda entre els edificis dels números 15 i 19.

Palau Meca, carrer Montcada, 19
Tot i que se’n tenen dades des del s. XIV i que s’han descobert vestigis medievals, l’edifici del Palau Meca és una construcció bàsicament d’època barroca. De 22m d’ample i 56 de fondària, es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis al carrer Montcada i dues plantes pis a la façana posterior. S’estructura entorn de dos patis; el principal és d’àmplies dimensions i compta amb una escala a la catalana. El pati secundari s’inicia també a planta baixa i no és d’accés públic.

Casa Mauri, carrer Montcada, 21
E
s tracta d’una construcció Barroca del segle XVII. Amb 10m d’amplada i 32m de fondària, es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis i no té un pati propi, sinó que comparteix el de l’edifici nº23.
Palau Finestres, carrer Montcada, 23
És una de les cases més antigues del carrer Montcada, amb façana i escala del s. XIV i algunes parts de la construcció que podrien remuntar-se al XIII. Tanmateix, ha patit nombroses reconstruccions. Amb una amplada de 15m i fondària de 32m, es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. S’organitza al voltant d’un pati que conté una escala monumental d’accés a planta primera.


DADES BÀSIQUES

Operador:
Rècop Restauracions Arquitectòniques, SLU
Direcció d’obra:
Jordi Portal Liaño
Direcció d’execució:
Viloprojects, SL
CSS
GPO Arquitectura
Gestor:
BIMSA / Ajuntament de Barcelona
Data de finalització:
Novembre del 2022
Inversió:
1,1 M€ (IVA inclòs)Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.