Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Presentació de la primera mesura de govern del pla Fem cultura: “Cultura als barris i acció comunitària. Dret a les pràctiques culturals i noves centralitats”

Joan Subirats, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, l’ha presentada als grups municipals en el marc de la comissió de plenari de Drets Socials, Cultura i Esports

La mesura de govern és la primera de les nou que s’aniran presentant per encarar els reptes de la descentralització cultural, la participació ciutadana i l’enfortiment comunitari al conjunt dels barris de Barcelona

La seva missió és la d’enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona. La mesura compta amb un pressupost de 24,4 milions d’euros fins a finals de mandat

 

El passat 30 d’abril es va presentar el Pla de Drets Culturals de Barcelona com a marc polític pioner per reconèixer i eixamplar els drets culturals a la ciutat. L’objectiu d’aquest pla ha estat  dissenyar polítiques públiques des del marc dels drets culturals i obrir el camí cap a un reconeixement formal d’aquests drets per al conjunt de la ciutadania de Barcelona.

“Fem Cultura” agrupa 9 mesures  de govern i 100 accions específiques , una estratègia per situar els drets culturals com a dret fonamental de primer ordre per reforçar la vida democràtica de la ciutat, incorporant al teixit cultural i al conjunt d’àrees municipals en el disseny i implementació de les polítiques culturals locals . Amb la voluntat d’aportar una nova mirada sobre els drets culturals i l’acció pública, el Pla incorpora nous vincles entre l’espai cultural i àmbits estratègics com l’educació, la ciència, la innovació i la tecnologia.

‘Cultura als barris i Acció comunitària. Dret a les pràctiques culturals i noves centralitats’ és la primera de les 9 mesures que s’aniran presentant amb una mirada clara per encarar els reptes de la descentralització cultural, la participació ciutadana i l’enfortiment comunitari al conjunt dels barris de Barcelona.

Aquesta mesura es vincula amb la major part dels principis del Pla però des de la perspectiva del territori i la proximitat. La seva missió és la d’enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona. Assolir el reconeixement dels territoris de la ciutat com a espais de pràctica i generació de contingut per identificar noves centralitats amb perspectiva metropolitana.

En el marc de la comissió el tinent d’alcaldia de Cultura Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha posat de manifest que aquesta mesura de govern “estableix les bases estratègiques i materials pel reconeixement dels drets culturals des de la perspectiva més ciutadana, a partir de l’impuls rellevant de la participació cultural i el desplegament de programes que facilitin l’accés a la cultura sense discriminacions d’origen, gènere o clase.” Així mateix ha destacat que “Hi ha una sèrie de principis que impregnen totes les mesures de govern que conformen el pla,  com ara el foment de la interculturalitat, la sostenibilitat, tant ambiental com  social,  la perspectiva de gènere, la transparència o l’aposta decidida per la descentralització, element fonamental en el marc d’aquesta mesura que avui presentem i que compta amb un pressupost total de 24.460.284 milions d’euros pel que resta de mandat i un desplegament d’accions arrelades al territori.”

Objectius de la mesura 

 1. Potenciar la cultura als barris, per promoure noves centralitats que la situïn en entorns més quotidians, en facilitin l’accés i n’impulsin una producció diversa i distribuïda.
 2. Desenvolupar projectes i continguts adaptats a cada territori als equipaments culturals de proximitat (centres cívics, biblioteques, casals de barri, etc.).
 3. Crear marcs de treball que reconeguin, donin suport i impulsin pràctiques culturals comunitàries amb valor públic que promoguin la cohesió als barris.
 4. Garantir que el conjunt de la ciutadania pugui desenvolupar les seves aptituds i capacitats creatives i identitats culturals a través de la facilitació d’espais, recursos i coneixement.
 5. Promoure projectes de territori amb impacte de ciutat donant suport i visibilització a iniciatives dutes a terme als barris.
 6. Promoure programes de ciutat amb impacte territorial desconcentrant els grans esdeveniments culturals de Barcelona a través de propostes descentralitzades que comptin amb els teixits socials i culturals dels diferents barris.

Línies d’acció i agents que la fan possible

La mesura de govern agrupa diferents línies d’actuació i programes impulsats per l’ICUB i altres dependències municipals així com d’un gran nombre de col·lectius i entitats.  Totes comparteixen els objectius de potenciar la cultura als barris i la seva vinculació amb l’acció comunitària.

Les accions en l’àmbit de cultura als barris, cultura comunitària i reforç dels equipaments de proximitat són impulsades per l’ICUB mitjançant la Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris, la Direcció de Programes Culturals, i a través del programa Cultura Viva. Estan en constant relació i són agents implicats en aquesta línia de treball els districtes, el Pla de Barris de Barcelona, la Xarxa de Centres Cívics i la la Direcció d’Acció Comunitària.

Les línies d’acció d’aquesta mesura es concreten en plans i programes que ja estan en marxa o en via d’execució tot i que es trobin en diferents fases del seu desenvolupament: 

 1. Desplegament del Pla de centres cívics 2021-2023, amb una línia  cultural clara i específica,  que incorpora projectes compartits entre centres i defineix un pla de millores i inversions per adequar-se a la realitat de cada espai. Alhora també interrelaciona cultura i educació, diversitat cultural, oci inclusiu, perspectiva comunitària i sostenibilitat.
 2. Consolidació, enfortiment i ampliació del programa Cultura Viva a través de l’ampliació dels projectes i les xarxes que actualment inclou l’impuls de nous projectes culturals en l’àmbit comunitari.
 3. Desplegament del programa EQUICOM (Equipaments de proximitat com a motors d’acció comunitària) amb l’objectiu que els equipaments incorporin la mirada comunitària.
 4. Foment de l’estratègia cultural del Pla de barris. En aquest sentit, tant l’ICUB com l’IMEB i el Consorci d’Educació de Barcelona han plantejat una estratègia conjunta per a la transformació de l’oferta educativa que inclou la cultura tant en els centres educatius com en altres espais d’educació no formal i espais de relació d’àmbit comunitari.
 5. Promoció de la creació artística comunitària amb noves eines i espais de treball per ordenar i estructurar el suport i la promoció d’aquestes pràctiques.
 6. Desenvolupament del programa Connexions en el marc de l’“Ampliem espais”. L’inici del curs 2020-2021 va requerir el condicionament d’espais públics i l’ús de sales i equipaments perquè els centres educatius poguessin dur a terme la seva activitat docent.
 7. Consolidació i ampliació de la incorporació d’activitats i programacions a l’espai públic de tots els programes culturals de l’ICUB i dels grans esdeveniments. Aquesta línia vol seguir i consolidar el camí ja iniciat amb la descentralització en places i altres espais públics de diversos barris de part de la programació de la Biennal de Pensament “Ciutat oberta”, la Biennal Ciutat i Ciència o les Festes de la Mercè, entre d’altres. 

Nota de premsa i mesura de govern

Vídeo de la comissió de plenari de Drets Socials, Cultura i Esports del 15 de juny de 2021

 

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.