Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Barcelona impulsa una enquesta per conèixer el grau de participació cultural de la ciutadania

L’Ajuntament promou per primera vegada una enquesta que va més enllà del consum cultural centrant la recerca en les necessitats, participació i percepció sobre la cultura segons el territori, el nivell socioeconòmic, l’educació, el gènere o la família.

La participació cultural a la ciutat no es limita només a la cultura promoguda per les institucions, sinó que es desenvolupa també a través d’altres activitats no sempre reconegudes com a culturals.

L’enquesta fixa la mirada en la identificació de la participació cultural com a dret fonamental, sent clau les relacions que s’estableixen entre cultura i educació per assolir aquest objectiu.

Els resultats obtinguts de les 1.650 enquestes realitzades detecten desigualtats, i no només diferències, en el dret a participar en la vida cultural de la ciutat. El codi postal, el territori i l’entorn familiar són condicionants claus per al dret a participar en la vida cultural de la ciutat.

Les persones que viuen en barris de renda baixa manifesten més necessitats i voluntat de participar en activitats culturals que les que viuen en barris de renda alta i mitjana.

Una gran part de la població valora com a actius culturals els espais no sempre reconeguts com a tals mentre que i els equipaments de proximitat, com les biblioteques o els centres cívics, destaquen pel seu valor públic.

 L’institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha impulsat en aquest mandat l’enquesta sobre “Participació i necessitats culturals a Barcelona” una eina pionera a la ciutat, per la metodologia emprada, que vol aportar coneixement rellevant per a la presa de decisions públiques i conèixer les necessitats, el grau i tipus de participació culturals, així com les inquietuds de la població de Barcelona. El seu objectiu és el de generar indicadors que no es limitin a una idea de cultura restringida a les institucions culturals. Les qüestions que es planteja com a punt de partida son:

  • Com és la participació cultural a Barcelona i quins són els principals factors que expliquen les seves desigualtats?
  • Quines necessitats culturals es poden detectar entre la població?
  • Quina és la valoració que fa la població sobre la participació en la vida cultural de la ciutat?

L’enquesta és un treball de la Secretaria Tècnica de l’ICUB i de l’investigador en polítiques públiques, Nicolás Barbieri. Es va realitzar entre el 8 de gener i el 23 de febrer de 2019. En total, 1650 enquestes que es van estratificar formant encreuaments per tipus de barri, segons renda familiar disponible, amb el sexe i l’edat. L’univers ha estat la població de Barcelona a partir de 16 anys.

L’informe complet es pot consultar a la pàgina web de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona.

Per què una enquesta de participació i necessitats culturals a Barcelona?

L’any 2018 s’elabora i es presenta la mesura de govern ‘Cap a una política pública de cultura i educació’. Durant el procés d’elaboració d’aquesta mesura es detecta la necessitat de tenir un coneixement més profund de la realitat cultural de la ciutat per poder elaborar i avaluar polítiques culturals amb el suport d’evidències més rigoroses. És en aquest moment quan es veu la necessitat d’ampliar la mirada sobre el conjunt de la població, i interpretar-la des de la perspectiva desigualtat/equitat. Aquest nou context, juntament amb la necessitat de disposar de noves dades per al seguiment i l’avaluació d’aquesta nova mesura de govern genera l’oportunitat d’impulsar aquesta enquesta.

Es tracta d’avançar en el compromís efectiu i continuat per part de governs, organitzacions culturals i agents de recerca per mesurar i avaluar, en tota la seva complexitat, el dret a participar en la vida cultural de la ciutat.

Les desigualtats com a preocupació pública

L’agenda de moltes polítiques locals ha estat marcada per la qüestió de les desigualtats. Se’n parla des de la perspectiva de la renda, de la salut, l’educació o  en l’accés a l’habitatge, però no sempre tenint en compte les particularitats de l’àmbit cultural. És per aquest motiu que de vegades s’ha descuidat el fet que diferents graus de participació estiguin associats sistemàticament a certs factors i condicions socials.

Segons es constata a l’enquesta, la participació cultural està condicionada per factors diversos: el codi postal, les oportunitats educatives, l’entorn familiar, l’edat, el gènere o l’origen. Les desigualtats en la participació cultural importen: constitueixen i reforcen a la vegada les desigualtats socials i urbanes.

Un nou marc conceptual per evitar una mirada restringida de la participació cultural

Les definicions de participació cultural estan marcades, de vegades, per interpretacions restringides. Sovint redueixen la participació cultural a l’assistència a activitats promogudes per institucions culturals. És a dir, la participació cultural es redueix a la categoria de públic o d’audiència. El dret a la participació en la vida cultural de la ciutat va molt més enllà i inclou, si més no, tres dimensions que aquesta enquesta té en compte:

  1. L’accés o assistència a activitats promogudes per organitzacions culturals de tot tipus.
  2. La pràctica ciutadana que permet la creació, formació i expressió.
  3. La participació en comunitat, que implica formar part d’entitats, grups o col·lectius culturals diversos.

Una enquesta que aborda la diversitat en la participació cultural

Es cau fàcilment en la classificació de determinades pràctiques com “no culturals”, o s’etiqueten com “no participants” persones que, potser, participen en la vida cultural de la ciutat de manera diferent. Amb aquesta enquesta s’ha volgut incorporar tant el concepte de “cultura legitimada“, és a dir aquelles activitats reconegudes i generades amb el suport de les institucions públiques, o d’altres agents del sector cultural amb més poder de prescripció; com el d’altres activitats i pràctiques informals, comunitàries i populars que formen part de la vida quotidiana i que contribueixen al desenvolupament dels drets culturals. Aquesta enquesta permet, doncs, avançar en la construcció d’eines per copsar la diversitat de formes de participació cultural.

Evidències de les necessitats i els valors de la participació cultural

Molts estudis deixen de banda les motivacions, interessos o desitjos per participar en la vida cultural de la ciutat, així com les desigualtats en les oportunitats per fer-ho.  L’enquesta de participació busca identificar les necessitats culturals de la població, més enllà de la noció de cultura com a luxe, tot abordant la participació cultural com un dret humà.

La discussió sobre les necessitats culturals té a veure amb:

  1. Les oportunitats de participació.
  2. Els valors que les persones atorguen a aquesta participació.
  3. Els “actius culturals”: espais de referència per a la participació cultural
  4. Les relacions entre cultura i educació: el dret a l’educació en les arts i les expressions culturals.

El resum i anàlisi dels principals resultats obtinguts de l’enquesta està disponible en aquest enllaç.

 


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.