Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Descobert l’antic metro al carrer Nou de la Rambla
  • Localitzades les estructures soterrades del projecte inacabat de metro al carrer Nou de la Rambla de l’any 1931
  • El Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona localitza, per sorpresa, el pou d’atac i part del túnel en el marc d’unes obres que s’estan duent a terme per instal·lar una xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries al Raval-Sud, a la cruïlla del carrer de l’Est amb el carrer Nou de la Rambla
  • Aquest projecte, iniciat l’any 1930 i mai completat, pretenia executar una nova línia de metro que creués tot el Raval, enllaçant la ja existent estació del Liceu amb una nova parada a l’Avinguda Paral·lel

 

El Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona ha localitzat les estructures soterrades del projecte inacabat de metro al carrer Nou de la  Rambla de l’any 1931. Des del mes de març s’està duent a terme una intervenció arqueològica arran de les obres d’instal·lació d’una xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries al Raval-Sud, que inclou el carrer de l’Est, passatge de Gutenberg i el carrer de l’Arc del Teatre, entre d’altres.

Aquesta intervenció arqueològica està sent dirigida per l’arqueòleg Walter Alegria, de l’empresa Global Geomàtica SL, i fins al moment ha permès documentar diverses restes constructives relacionades amb l’urbanisme modern d’aquesta zona durant el segle XVII i XVIII.

Però la troballa més destacada d’aquesta excavació ha estat la realitzada a la cruïlla del carrer de l’Est amb el carrer Nou de la Rambla: el pou d’atac i part del túnel del “Proyecto de Ferrocarril Subterráneo desde la Rambla del Centro a la calle del Marqués del Duero por Conde de Asalto” (1930-1934), executat per la concessionària S.A. Funicular de Montjuich.

Aquest projecte, iniciat l’any 1930, pretenia executar una nova línia de metro que creués tot el Raval, enllaçant la ja existent estació del Liceu amb una nova parada a l’Avinguda Paral·lel, antic carrer del Marqués del Duero. Aquesta línia de metro aniria soterrada per sota de l’actual carrer Nou de la Rambla, antic carrer del Conde del Asalto. L’ajuntament de Barcelona atorgà la concessió el 29 d’abril de 1930.

Aquest projecte va patir moltes vicissituds durant els 5 anys que es va poder executar abans de l’inici de la Guerra Civil espanyola, fins que l’any 1934 es va denegar el permís d’obres per diversos motius: vagues de treballadors, contratemps econòmics, problemes financers i per dificultats tècniques imprevistes durant la seva execució, principalment a l’àmbit del carrer de l’Est amb Nou de la Rambla. L’any 1939, un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, la concessionària va voler reprendre les obres, però van ser novament denegades per motius financers.

D’aquest projecte només es van poder enllestir les cotxeres, tallers i subcentral transformadora localitzats a la cruïlla del carrer Nou de la Rambla amb el carrer de Vila i Vilà, així com part de l’estació del Paral·lel.

Respecte a l’àmbit del carrer de l’Est amb Nou de la Rambla, l’any 1931 es va decidir executar un pou d’atac o cambra soterrània per muntar l’escut de pressió hidràulica (tuneladora) amb que s’havia  de perforar el túnel circular sota el carrer Nou de la Rambla per la línia de metro des del Pla de la Boqueria fins a Montjuic. Aquesta cambra o pou d’atac, el qual es troba totalment conservat, té unes dimensions de 3,50m x 2,50m de secció rectangular, i una profunditat de 12,50m, i es troba totalment revestit amb encofrats de formigó amb espessors de fins a 0,80m. Durant els treballs d’execució els nivells d’aigua freàtica van provocar nombrosos problemes, malgrat l’estanqueïtat de la cambra. A dia d’avui bona part de la cambra es troba plena d’aigua, pràcticament més de 3m. Al setembre de 1933 es cobreix el pou d’atac sense haver pogut finalitzar les obres del metro, i així restablir la circulació viària, ateses les constants denúncies i malestar dels veïns.

Durant la intervenció arqueològica s’ha pogut document la totalitat d’aquest pou d’atac al carrer de l’Est, així com una secció del túnel circular, del qual només es va executar un petit tram de 5m de llarg, atès que l’obra es va aturar l’any 1933. Respecte al pou d’atac, s’han documentat bona part de les escales de fusta que pugen en zig-zag per una de les parets laterals, així com les dues grans bigues verticals de ferro d’un muntacàrregues, avui dia desaparegut.

Aquest pou d’atac, mitjançant un petit tram de galeria d’uns 2,50m de longitud per 2m d’amplada i 3,50m d’alçada, connecta amb el túnel circular, del que només es va construir un segment de 5,80x5m de planta rectangular, i una alçada de 5,80m. Atesa la gran quantitat d’aigua present a l’interior del pou i del túnel, no s’han pogut documentar les possibles estructures localitzades en el fons dels dos àmbits.

A causa de la dificultat i perillositat d’aquest espai, el Servei d’Arqueologia de Barcelona va contactar amb la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra per tal de poder inspeccionar i documentar aquesta estructura amb els mitjans tècnics i de seguretat necessaris. També agrair la col·laboració de la Unitat Subaquàtica dels Mossos d’Esquadra que van accedir a l’interior del túnel circular per poder documentar-lo.

 

Gràcies a la documentació realitzada pels Mossos d’Esquadra s’ha confirmat la informació extreta de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Fonts/bibliografia: Tota la informació històrica, així com els plànols originals del projecte, es troben a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, en els següents expedients:

  • Expedient 451: Projecte de Ferrocarril Subterrani Des de la Rambla del Centre Al C. Marqués del Duero Pel C. Comte de l’Asalt, Sol·licitat Per la S. A. Funicular de Montjuïc. Signatura topogràfica 5 – H – 05 – 01 – C – 46599
  • Expedient 714: Projecte de Ferrocarril Subterrani Des de la Rambla del Centre Al C. Marqués del Duero Pel C. Comte de l’Asalt Sol·licitat Per S.A. Funicular de Montjuïc. Signatura topogràfica 5 – H – 05 – 01 – C – 46636

 

Imatges per premsa aquí

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.