Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
El Servei d’Arqueologia documenta diverses troballes a Ciutat Vella

En les darreres setmanes el Servei d’Arqueologia ha realitzat diverses intervencions al districte de Ciutat Vella: restes romanes de diverses estructures d’hàbitat a les excavacions del carrer de Sant Sever, diverses fosses d’inhumació d’època moderna al barri de la Barceloneta, i enterraments romans del voltant dels segles III-V al Born.

 

Fosses d’inhumació múltiples d’època moderna a la Barceloneta

Durant les obres d’urbanització del solar del carrer de Balboa 36, carrer de Ginebra, 43, al barri de la Barceloneta, els obrers van localitzar restes òssies. Feta la inspecció pertinent, es va poder constatar que es tracta de restes òssies humanes que, malgrat el moviment produït per la maquinària de l’obra, encara estaven en connexió anatòmica.

En la fase d’excavació arqueològica s’ha pogut comprovar que es tractava d’una fossa d’inhumació excavada a la sorra, amb 3 enterraments. En altres punts del solar es van localitzar dos individus més i hi ha clars indicis que hi havia altres enterraments a l’entorn.

Les restes excavades corresponen a individus d’edat adulta, homes i dones, i presenten diverses patologies que s’hauran d’analitzar al laboratori. També s’han localitzat restes òssies disperses, sense connexió anatòmica que poden corresponen a infants i adolescents (8 – 10 anys d’edat).

Com a material moble, s’ha documentat ceràmica residual romana, algun fragment de ceràmica blava del segle XVII i tres rosaris que estaven relacionats amb 3 dels individus exhumats.

Aquest lloc d’enterrament és fora muralles. Les inhumacions es van fer als sorrals que s’havien anat acumulant en aquest sector des de la construcció del primer port medieval, al segle XV.

És versemblant que es pogués tractar d’enterraments d’individus afectats per algun procés infecciós, tot i que està per determinar. Les restes òssies es portaran a un laboratori per a fer les analítiques corresponents, incloent la datació per carboni 14, i als objectes metàl·lics se’ls farà el tractament de consolidació que es consideri més adequat per a la seva conservació i posterior estudi.

 

Noves restes romanes al carrer de Sant Sever, 10

Entre els mesos de gener i febrer d’enguany s’ha dut a terme una intervenció arqueològica en el número 10 del carrer de Sant Sever (Ciutat Vella), arran del projecte de rehabilitació d’aquest edifici. Aquest indret es localitza a l’interior de la ciutat romana, molt a prop de la muralla, i a tocar de la domus romana del segle IV dC localitzada al carrer de Sant Honorat, 1-3. En època medieval aquest espai estaria ubicat al bell mig del call jueu de Barcelona.

Els treballs arqueològics han permès documentar diverses restes constructives relacionades amb l’ocupació romana i tardoantiga d’aquest indret, així com diverses restes d’una edificació anterior a l’edifici avui en dia dempeus.

Durant el seguiment de l’obra es varen localitzar un pou i vàries fonamentacions d’una casa anterior, enderrocada el 1850, que podria haver estat construïda a inicis del XVII.

Al fossat del nou ascensor es va documentar restes d’un paviment d’opus signinum romà, molt degradat per una fonamentació moderna, però sense poder localitzar els murs perimetrals del seu àmbit. En aquest indret també es va documentar una sitja tardoantiga.

En un soterrani dels baixos, durant els treballs de reforç de la fonamentació de l’edifici actual, es van localitzar tres murs i dos paviments d’opus signinum relacionats amb un espai d’hàbitat alt imperial. També es va documentar una reforma d’un dels murs alt imperials datada al segle IV, així com tres sitges del segle V, i per últim un mur molt malmès del segle VI. Un cop estudiats els materials arqueològics es podrà definir amb més exactitud totes aquestes cronologies.

 

Més troballes a les obres del carrer d’Antic de Sant Joan

A la necròpolis islàmica del Born, on fa unes setmanes es va localitzar una sepultura islàmica situada entre el segle VIII-XI, s’ha documentat un enterrament infantil dels segles XIII-XIV i fins a 11 enterraments d’època romana. La cronologia dels enterraments romans estaria al voltant dels segles III i V (dates que es podran concretar més quan s’estudiï la ceràmica).

Aquestes troballes s’emmarquen en la intervenció arqueològica que s’està duent a terme en el carrer d’Antic de Sant Joan, entre el passeig del Born i el carrer de la Ribera, des del 6 de novembre de 2017, arran del projecte d’instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram i de recollida pneumàtica d’escombraries.

 

Imatges per premsa aquí

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.