Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
S’obre la convocatòria per a la direcció de La Virreina Centre de la Imatge

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat una convocatòria oberta per a la presentació de projectes per a la direcció de La Virreina Centre de la Imatge. Aquesta direcció tindrà vigència fins a finals del 2018 amb possibilitat de pròrroga per a dos anys més.

Es podran presentar a la convocatòria persones jurídiques i físiques, a títol individual o agrupades en col·lectius o plataformes i entitats de gestió, interessades a desenvolupar un projecte amb vocació comunitària. El termini per a la presentació de projectes finalitza el 31 de març. Es poden consultar les bases a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/licitacions

La Virreina Centre de la Imatge és un equipament cultural públic que té l’objectiu d’explorar els llenguatges de la imatge, concebuda com a productora de saber i de coneixement, amb una orientació especial a la creació artística contemporània i a la construcció d’imaginaris sobre la ciutat actual. I ho ha de fer a partir de programes expositius connectats al sistema cultural de la ciutat (centres d’art i pensament, museus, arxius, biblioteques, centres cívics), tot incorporant la funció de mediació i educadora a la mateixa definició del centre; mantenint la funció de recerca, producció i comunicació de pensament sobre la imatge, els relats sobre la ciutat i la creació contemporània, i vetllant per la dimensió local i global, a partir del treball en xarxa i de la construcció de comunitats vinculades als àmbits de treball del centre. Aquest objectiu principal s’ha de desenvolupar des de la vocació de servei públic i en conjugació amb els següents objectius estratègics:

Espai expositiu. Desenvolupar un programa expositiu en sincronia amb l’objectiu principal del centre. Desplegar sistemes, programes i accions per a l’exhibició i presentació de pràctiques artístiques vinculades a la imatge i a la construcció d’imaginaris sobre la ciutat.

Recerca i valoració del patrimoni. Promoure el reconeixement d’arxius i patrimonis, en especial d’aquells que reflecteixen la memòria històrica col·lectiva i les diverses cultures particulars que produeixen valor patrimonial.

Dispositiu de mediació. Esdevenir una estructura de mediació que vinculi els contextos artístics, culturals i educatius amb els processos de disseminació socials.

Programes públics. Desenvolupar una línia de programació d’activitats públiques i una de publicacions relacionades amb el programa i els objectius del centre.

Treball en xarxa. Accentuar el treball en xarxa i la creació de comunitats tant a escala local com internacional, i també la cooperació amb agents, institucions i equipaments diversos d’àmbit local, nacional i internacional, amb centres educatius, col·lectius i associacions autogestionades i, en especial, amb tota mena d’agents i centres relacionats amb la imatge i amb la memòria. En aquest sentit, el programa ha de contribuir a la consolidació i vertebració d’iniciatives culturals des de criteris de coparticipació, coproducció i cofinançament.

Transparència i bones pràctiques. Basar el projecte i les activitats del centre en paràmetres d’eficàcia, i assegurar-se d’aplicar el codi de bones pràctiques i els criteris de transparència en la gestió.

 

Comissió de valoració

La valoració dels projectes la durà a terme una comissió de persones de caràcter independent i vinculant, a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona, formada per Nora Ancarola (Plataforma d’Artistes Visuals de Catalunya), Pedro G. Romero (artista), Daniel Giralt-Miracle (historiador de l’art i membre del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona), Yaiza Hernández (professora universitària), Zoe López Mediero (investigadora i productora cultural), Gerardo Peral (gestor cultural) i Mercè Tatjer (historiadora). També formaran part de la comissió de valoració, amb veu i sense vot, Berta Sureda (comissionada de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona) i el/la directora/a de Cultura de Sectors i Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Els projectes seran avaluats en funció dels següents criteris: plantejament de la dimensió expositiva, propostes de recerca i valoració del patrimoni, programa de mediació, programes públics, cooperació i treball en xarxa, propostes per a una gestió coherent amb les bones pràctiques i la transparència en la gestió i viabilitat pressupostària.

 

Processos previs a la convocatòria

D’acord amb els processos iniciats des de la posada en marxa del Consell de la Cultura de Barcelona (2007), i amb l’objectiu d’aprofundir en la democratització de les institucions culturals públiques i dels processos de participació en la presa de decisions, la convocatòria per a la direcció de La Virreina Centre de la Imatge ha incorporat diversos elements, en coherència amb el desenvolupament de bones pràctiques i amb l’horitzó de construcció d’un codi ètic que reculli les recomanacions i els compromisos principals per a la direcció d’aquest centre.

En aquesta línia, i en sintonia amb l’objectiu d’ampliar la participació de professionals i persones expertes en el procés d’elaboració de les bases de la convocatòria, s’ha realitzat un procés de consulta i de diàleg, sobre la base de dues taules de treball. Una taula integrada per col·lectius i agents socials i culturals, i una altra taula integrada per persones vinculades a la direcció i a la gestió d’equipaments i programes culturals públics. L’objectiu d’ambdues taules ha estat incorporar una diversitat de mirades al procés d’elaboració de les bases tècniques. Posteriorment, el Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona ha elaborat una proposta de membres de la Comissió de Selecció del Concurs.

 

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.